BestChat
top of page
Contestare amenda auto
Din prisma "jobului" este aproape imposibil sa nu fi avut cel putin o data in viata un incident neplacut legat de circulatia auto , fie o lovitura usoara , fie un incident mai grav in care de cele mai multe ori politistul a judecat gresit si suntem nevoiti sa contestam decizia lui.

Pentru asta procedura este de a contesta procesul verbal in instanta , procedura care este destul de dificila si implica timp pierdut.
Daca vrem sa evitam asta avem ca si varianta cateva solutii rapide dar costisitoare, existand firme care se ocupa de acest aspect cum ar fi
www.contesto.ro .

Aceasta procedura nu necesita avocat insa daca vrem sa facem noi asta trebie sa intelegem exact procedura .
In primul rand trebuie sa cunoastem ca procedura de contestare a unei amenzi este reglementata de O.G. nr. 2/2001 .

O găsiți AICI. Toate articolele și trimiterile de mai jos sunt cu referire la această ordonanță, dacă nu au în dreptul lor o altă sursă.

Termenul de contesare al amenzii este de 15 zile de la data primirii procesului-verbal. conform art. 31 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția (art. 32 alin. 1).

Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

Astfel, există acum alegerea între două instanțe deopotrivă competente: fie judecătoria de unde a fost săvârșită contravenția, fie – și aceasta este noutatea – judecătoria de la domiciliul contravenientului.

Ce trebuie să conțină dosarul?

 • plângerea,

 • copia procesului-verbal,

 • taxa judiciară de timbru de 20 lei,

 • orice alte înscrisuri de care înțelegeți să vă folosiți.

Actele se depun în atâtea exemplare câte părți sunt (nu vă numărați și pe Dvs.), plus un exemplar pentru instanță.

Toate actele trebuie să fie în limba română.

Pe actele care se depun în copie, pe fiecare pagină scrieți „conform cu originalul” și semnați.

Deși legea spune că se va judeca cu precădere, nu se va termina într-o lună.

Estimarea mea este de 6-9 luni, în funcție de cât e de aglomerată judecătoria respectivă.

Art. 35 Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

La contestarea amenzii se pot aduce si martori insa nu poate fi martor oricine este înafara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 

1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 

2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 

3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 

4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 

5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.

 

(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Care este procedura de judecare a contestației?

Art. 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art. 34 (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării.

Daca hotararea instantei este nefavorabila se poate contesta conform Art. 34 (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Pentru aceasta procedura in apel trebuie să dezvoltați motivele pentru care considerați că nu este legală și temeinică hotărârea de la fond.  ( altele decat cele formulate in insanta de fond ) 

Cât costă să contest procesul verbal?

20 lei taxa de timbru + onorariu avocat, dacă angajați unul.

Articolul 19 O.U.G. nr. 80/2013

În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

In urma acestei proceduri permisul de conducere il primiti inapoi pentru ca plângerea suspendă executarea. La fel și apelul.

Dar trebuie să îl cereți, nu vi-l aduce nimeni la ușă.

Ca să vă recuperați permisul, după ce ați înregistrat plângerea la judecătorie, cereți instanței un certificat de grefă (la registratură, cu taxă de timbru de 5 lei, cu care vă prezentați apoi la Poliție.

Art. 32 (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

In cazul in care procesul este pierdut trebuie sa platiti amenda .

In cazul in care alegeti sa depuneti contestație, este la alegerea dvs. dacă plătiți sau nu amenda . Plângerea suspendă executarea și în privința amenzilor, adică nu veți fi executat silit până la finalizarea contestației, dar dacă pierdeți procesul nu veți mai avea posibilitatea de a plăti doar jumătate din minimul amenzii, ci veți fi obligat să plătiți suma întreagă.

ATENTIE !!! Plata amenzii nu înseamnă că recunoașteți faptele.

Amenda se achita in termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Articolul 28 (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Articolul 28 (2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției,precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.  O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispozițiilor alin. (1).

Se pot achita prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro sau la terminalele SelfPay . 

Art. 28 (3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății; în aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Iata cateva intrebari si raspunsuri care ne pot fi de folos : 

Dacă nu primesc și nu semnez procesul-verbal, scap?

Nu.

Este mai bine să refuz să primesc/semnez procesul-verbal?

Nu. De ce ar fi? Vi se va comunica oricum, iar dacă ratați momentul (se rătăcește plicul, îl ia vântul sau altcineva din cutia Dvs. poștală etc.) veți pierde și termenul de plată a amenzii reduse și termenul de contestație.

Dacă refuz să primesc actul, nu mai locuiesc la adresa din buletin și poliția nu mă găsește să semnez personal, chiar scap, nu?

Nu.

Întâi pentru că nu e o condiție să semnați personal, dacă asta nu se poate, și apoi pentru că există și alte modalități de comunicare. Toate legale. Cum ar fi comunicarea prin afișare. Pe ușa casei Dvs., de exemplu.

Și apoi și pentru că aveți obligația legală din OUG 97/2005, art. 31(1): 

„Mențiunea privind stabilirea reședinței se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. În caz contrar, vă asumați consecințele, inclusiv pe cele din sfera comunicării legale a actelor la o adresă la care, în fapt, nu mai locuiți.”

Articolul 19 (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

Cum se comunică procesul-verbal?

Articolul 26

(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

 Art. 27 Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Nu contest, nu predau permisul, nu plătesc amenda. Ce se poate întâmpla?

Pentru bani veți fi executat silit, la suspendarea dreptului de a conduce se va mai adăuga o perioadă de 30 de zile, plus diferite variațiuni penale dacă veți conduce autovehicule fără a avea acest drept.

Art. 37 Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Sunt obligat să mă legitimez la cererea polițistului?

Da.

Art. 18 Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate (…). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

Câteva argumente general valabile, care pot fi inserate în orice plângere, deci și în acest model contestatie amenda, dacă se potrivesc situației Dvs.:

Veți putea obține anularea procesului-verbal dacă dovediți că v-ați aflat în oricare din ipotezele art. 11:

Art. 11 (1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătura cu fapta săvârșită.

Dacă ați primit procesul-verbal într-un termen mai mare de două luni de la data sancționării, puteți invoca excepția prescripției executării sancțiunii contravenționale:

Art. 14 (1) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Excepția prescripției aplicării sacțiunii contravenționale poate fi invocată în condițiile art. 13 (1): Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Dacă lipsesc elemente de la art. 16, puteți invoca o nulitate relativă.

Dar trebuie să o și dovediți. Adică trebuie să probați o vătămăre ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.

Art. 16 (1) „Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

 • data și locul unde este încheiat;

 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului,

 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită,

 • precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;

 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;

 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.”

Nulitatea absolută.

Aici e suficient să ridicați două degete și să arătați că lipsesc elemente esențiale care atrag nulitatea absolută a procesului-verbal. Adică excepția nulității absolute a procesului-verbal. Nu trebuie să dovediți nimic, atâta timp cât actul are vreo hibă dintre cele ce urmează:

 Art. 17 „Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.”

Mai jos, găsiți un model contestatie amenda, pe care Dvs. să vă construiți propria plângere.

Situațiile din practică ce duc la amendare sunt multiple: viteză, depășire interzisă, trecere pe culoarea roșie a semaforului, etc.

De aceea, acest model contestație amenda, la secțiunea „pe fond” are doar puncte, puncte.

Va trebui să formulați singur o descriere a faptelor din perspectiva Dvs. și să arătați instanței de ce agentul constatator nu a procedat legal.

Model formulare contestatie amenda  -> DESCARCA .

Multumim doamnei avocat Geanina Drian ( Cabinet de Avocat Geanina DRIAN ) pentru aceste sfaturi utile !

bottom of page